STOP PRZEMOCY

KIM SĄ OFIARY I SPRAWCY PRZEMOCY?

Dowiedz się więcej

Kim są ofiary i sprawcy przemocy

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni. Statystycznie najczęściej są nimi jednak kobiety.

Wśród sprawców przemocy dominują mężczyźni

Ogółem liczba osób podejrzewanych o dopuszczanie się przemocy wobec swoich domowników w 2020 r. wyniosła 73 228, w tym 6677 kobiet, 66 198 mężczyzn oraz zaledwie 353 nieletnich (bez rozróżnienia ze względu na płeć).

Kobiety

Mężczyźni

Nieletni

%

Co najmniej jedna z czterech form przemocy

%

Jedna forma przemocy

%

Dwie formy przemocy

24,7% respondentów deklarowało, że w ciągu swojego życia osobiście doświadczyło co najmniej jednej z czterech form przemocyWiększość z nich doświadczyła jednej formy przemocy (64%), znacznie mniej badanych było ofiarą dwóch form przemocy (28,2%). Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni przyznawały się do doświadczenia przemocy. Respondenci najczęściej deklarowali doświadczenie przemocy psychicznej, rzadziej wskazywali na przemoc fizyczną. W przypadku przemocy psychicznej i seksualnej kobiety istotnie częściej niż mężczyźni deklarowały jej doświadczenie.

Badania zrealizowane w 2014 r., na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pn. „Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców”

Różnego rodzaju używki wyzwalają w osobie krzywdzącej agresywne zachowania, które prowadzą do przemocy.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Jej istotną jest utrata zdolności do racjonalnej kontroli picia alkoholu. Osoba uzależniona by zmienić swoje zachowanie potrzebuje leczenia. Nie tylko alkohol wzmacnia agresję u osób krzywdzących.

Do takich czynników można zaliczyć także:

  • branie narkotyków,
  • nadużywanie leków,
  • hazard,
  • stres,
  • bezrobocie.

Nie zmienia to jednak faktu, że używki nie są odpowiedzialne za stosowanie przemocy w rodzinieWinę tylko i wyłącznie ponosi agresor – w większości przypadków mężczyzna.

%

Kobiet doświadczających przemocy, gdy ich partnerzy - sprawy przemocy - nadużyli alkoholu

%

Interwencji domowych podejmowanych przez policję, dotyczyło sprawców przemocy domowej, którzy byli pod wpływem alkoholu

Zgodnie ze sprawozdaniem policyjnym za okres I-XII.2020 r. z podjętych przez policję działań wobec przemocy domowej dotyczącej procedury „Niebieskie Karty” najwięcej przypadków dotyczyło przemocy psychicznej, a następnie fizycznej.

Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy, w tym:

przemocy fizycznej

przemocy psychicznej

przemocy seksualnej

przemocy ekonomicznej

innego rodzaju przemocy

Zobacz także

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe.

Cykle przemocy

Cykle przemocy, z punktu widzenia prawa i psychologii, mogą trwać latami i bez podjęcia prób działania, każdy kolejny może mieć charakter coraz brutalniejszy bądź bardziej wyrafinowany

Gdzie znajdziesz pomoc?

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.